EXPERTISES

(Internationaal)

Contractenrecht

Voor Bunders Lok Advocaten maakt het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van commerciële contracten – zowel nationaal als internationaal - deel uit van de dagelijkse praktijk. Vanuit onze expertise op verschillende rechtsgebieden en ruime ervaring binnen diverse branches kunnen we maatwerk leveren op uiteenlopende terreinen.

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:

 • Koop en verkoop van aandelen, activa/passiva, onroerend goed, schepen, roerende zaken, commodities (in het kader van handelsfinancieringen), licenties etc.;

 • Samenwerkings-, aandeelhouders-, participatie- en/of joint venture overeenkomsten;

 • Financieringsdocumentatie, zoals leningsovereenkomsten (al dan niet conform LMA standaard), bijbehorende zekerheden zoals pand- en cessie akten, documentair krediet, factoring, bevoorschotting, intercreditor agreements, garanties etc.;

 • Vaststellingsovereenkomsten;

 • Algemene voorwaarden;

 • Overeenkomsten op het gebied van logistiek (‘haven en handel’), zoals vervoers-, expeditie en opslagovereenkomsten;

 • Licentie- en sponsorovereenkomsten en andere overeenkomsten met betrekking tot het media- en entertainmentrecht;

 • Distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten;

 • Aanneming van werk, overeenkomsten van opdracht, bemiddelingsovereenkomsten; en

 • Management- en arbeidsovereenkomsten en reglementen.

 

Een groot gedeelte van deze contracten heeft een internationale dimensie, bijvoorbeeld vanwege contractspartijen die in verschillende landen zijn gevestigd en/of goederen (commodities) die grensoverschrijdend worden verhandeld. Dat brengt niet alleen complexe vragen met zich mee op het gebied van internationaal (privaatrecht) maar vereist ook het afstemmen van verschillende rechtsstelsels op elkaar (in samenwerking met advocaten in andere landen). De advocaten van Bunders Lok Advocaten zijn zeer deskundig en ervaren ook op dat gebied.

Ondernemings-recht

Een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk van Bunders Lok Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht. Daarbij staan de volgende onderdelen centraal.

Fusies & overnames:

 • Koop/verkoop ondernemingen

 • Splitsing/ontvlechting

 • Aandeelhoudersovereenkomsten

 • Joint ventures en deelnemingen

 • Due diligence

 

Reorganisatie & herstructurering:

 • Vennootschappelijke herstructurering

 • Reorganisatie

 • Ondernemingsrechtelijke geschillen

 

Diversen:

 • Insolventierecht

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Aandelenoverdracht

 • Participatieovereenkomsten

 • Management buy out

 • Management buy in

Commercieel procesrecht

Bunders Lok Advocaten heeft veel kennis en ervaring met betrekking tot alle aspecten van het procesrecht. Bunders Lok Advocaten procedeert doortastend en gefocust op het dienen van de belangen en behoeften van haar cliënten. In dit kader heeft Bunders Lok Advocaten veel ervaring met het procederen in complexe zakelijke geschillen.

Bunders Lok Advocaten heeft diepgaande ervaring alle aspecten van de entertainment- en media-industrie en vertegenwoordigt hierbij een breed scala aan cliënten. Zo treedt ons kantoor op voor muziekmaatschappijen, muziekuitgeverijen, concertorganisatoren, concert venues, boekingsbureaus, artiesten, media en televisiepersoonlijkheden.

Financiering & Zekerheden

Bunders Lok Advocaten heeft stevige kennis en ervaring op het gebied van financieringsdocumentatie, zoals leningsovereenkomsten en bijbehorende zekerheden, bijvoorbeeld pandrecht, hypotheekrecht, garanties etc. en alle juridische – vaak complexe – vraagstukken die daarmee samenhangen. Aike Krips, mede door zijn voormalige functie als general counsel bij een internationale handelsbank, is zeer vertrouwd met herstructurering van leningen en bijbehorende zekerheden als ook commodity trade finance. Juist vanwege het grensoverschrijdende karakter van commodity trade finance is een solide kennis van het internationaal privaatrecht essentieel. De advocaten van Bunders Lok Advocaten hebben deze kennis en ervaring in huis.

Vastgoed

Bunders Lok Advocaten adviseert over en procedeert in zaken die betrekking hebben op het vastgoedrecht. Hier valt onder: huurrecht (commerciële verhuur), vastgoedtransacties, renovatie en koop en verkoop. Het kantoor treedt op voor investeerders, vastgoedeigenaren, huurders van bedrijfsruimte en aannemers.

Arbeidsrecht

Bunders Lok Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers in diverse branches (nationaal en internationaal) in arbeidsrechtelijke kwesties en procedures. Daarbij richt Bunders Lok Advocaten zich in het bijzonder op:

 • ontslagrecht

 • adviseren en procederen bij arbeidsgeschillen

 • het opstellen, beoordelen en redigeren van arbeidscontracten en reglementen

 • diverse contractvormen (bijv. overeenkomst van opdracht, uitzendovereenkomst, freelance contracten)

 • onderhandelen

 • ziekte- en re-integratie

 • bijzondere bedingen (zoals concurrentie- relatie en geheimhoudingsbeding)

 • onrechtmatige concurrentie

 • reorganisaties

Haven & Handel

Internationaal handels- en vervoersrecht zijn rechtsgebieden waar de advocaten van Bunders Lok Advocaten veel ervaring mee hebben. Ernst Bulthuis en Aike Krips adviseren en procederen over alle aspecten die spelen in en om de haven- en handelspraktijk. Hierbij staan zij niet alleen veel buitenlandse cliënten bij in procedures in Nederland, maar leveren ook toegevoegde waarde voor hun Nederlandse cliënten met hun aansturing van buitenlandse advocaten. Bunders Lok Advocaten heeft over de jaren heen een omvangrijk, solide en hecht netwerk opgebouwd van deskundige en betrouwbare advocaten(kantoren) in veel andere landen.

De Haven- en Handelspraktijk van Bunders Lok Advocaten is opgedeeld in (i) (internationaal) handelsrecht, (ii) (internationaal) zee- en vervoersrecht en (ii) scheepsbouw- en reparatiecontracten.